Steun ons en help Nederland vooruit

Laagdrempelige toegang

Laagdrempelige toegang

Inwoners moeten gemakkelijk met een ondersteuningsvraag bij de gemeente terecht kunnen. Daarvoor is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de rol is van de buurtcoaches van het Buurtplein. D66 zet bij meervoudige problemen in op één huishouden, één plan, één regisseur. De buurtcoach heeft dan een zwaarwegend advies. D66 gaat altijd uit van de kracht van de professional. Daarmee bedoelen we dat een professional met specifieke kennis ruimte heeft om – in afstemming met anderen – te beslissen over de in te zetten ondersteuning.

Duidelijke regie
Voor D66 is leidend dat de toegang tot (jeugd)zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten.

In de eigen omgeving
Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige professionals, die goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg en zich richten op de (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners.

Betaalbare zorg
D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Zonder maatregelen betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van zijn inkomen aan zorg. D66 wil de zorguitgaven daarom minder hard laten groeien, door het kostenbewustzijn te vergroten. Doen we dat niet, dan wordt gezondheidszorg onbetaalbaar.

Goede thuiszorg
D66 wil goede thuiszorg, zodat mensen langer en op een fijne manier in hun eigen omgeving kunnen wonen. Bij goede thuiszorgorganisaties zijn huishoudelijke hulpen eigenaar en hulpverlener. Daardoor zijn er weinig indirecte kosten en kan er meer geld naar de daadwerkelijke zorg. De regie ligt bij de gemeente, maar de kwaliteit van de zorg ligt bij de experts. D66 vindt het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd voor een goede prijs, door goed opgeleide mensen die conform CAO worden uitbetaald.

Waardeer vrijwilligers en mantelzorgers
We vinden de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. De meest ‘comfortabele’ zorg geven de mensen dicht bij de zorgbehoevende. D66 wil dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen.

Meedoenarrangement
We willen mensen perspectief bieden blijvend mee te doen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden en mensen met een laag inkomen speciale aandacht. Daarom staat D66 achter het Meedoenarrangement.

Kansen voor kinderen in armoede
We vinden het belangrijk dat kinderen in armoede dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Daarvoor wil D66 in afstemming met scholen een regeling voor deze kinderen.

Vluchtelingen en daklozen
D66 is voor het bieden bed-, bad- en broodvoorzieningen voor vluchtelingen en daklozen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018