Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie

Innovatie

D66 wil telkens de beste oplossing vinden. De manier waarop we het sociaal domein hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat gaan we veranderen. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein, waarbij het maatschappelijk effect telt. Daarvoor is het essentieel ruimte te bieden aan innovatieve ontwikkelingen en experimenten. Gebruikers van zorg en ondersteuning zijn als cliëntgroepen vertegenwoordigd in de Sociale Raad. De Sociale Raad willen we nadrukkelijker betrekken bij de keuzes die gemaakt worden. Professionals uit zorg en onderwijs willen we een stem geven.

Effect op gezondheid en welzijn
De gemeente zal moeten sturen op maatschappelijk resultaat. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

Zorg, onderwijs en werk gaan samen
We willen dat de gemeente actief samenwerkt met zorg- en onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Een goed bereikbaar ziekenhuis
We ondersteunen de nieuwbouw van het ziekenhuis in Doetinchem en vinden het belangrijk dat de bereikbaarheid met de fiets en met het openbaar vervoer goed is.

Technologie maakt zorg in de eigen omgeving mogelijk
We staan voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.
D66 wil de mogelijkheden verruimen voor het thuis ontvangen van verpleeghuis- en ziekenhuiszorg.

Participeren
Om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten moet de gemeente experimenteren. Het doel is: minder mensen in de bijstand. Mensen moeten mee kunnen doen, want meedoen is belangrijker dan alleen inkomensondersteuning.

Taal en werkervaring
D66 wil dat de gemeente zich inspant om de arbeidsparticipatie van statushouders te vergroten, door hen te stimuleren de taal te leren en daarnaast werkervaring op te doen.

Hulp bij financiële problemen
We willen snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

Goede zorg
D66 kiest voor:

> voorkómen, omdat preventie beter is dan achteraf ingrijpen;
> aanpak van de jeugdzorg door het betrekken van álle partijen;
> zorg en ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving;
> perspectief op deelname aan de samenleving;
> goede aansluiting tussen zorg, onderwijs en werk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018