Steun ons en help Nederland vooruit

Goede financiën

De koers van de gemeente
D66 wil dat de gemeente inwoners actief meeneemt in de koers en financiën. Daarvoor is het essentieel dat er een aantrekkelijke en begrijpelijke online presentatie komt van deze informatie.

Zeggenschap over prioriteiten
D66 geeft bedrijven en inwoners zeggenschap over de prioriteiten die de gemeente Doetinchem stelt en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Solide beleid
We willen dat het solide financiële beleid wordt voortgezet. De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt.

Verantwoording samenwerkingsverbanden
We vinden dat de verantwoording van de financiën binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de gemeenteraden geborgd moet worden. Gemeentelijke rekenkamercommissies werken hierin wat D66 betreft nauw samen.

Eerlijke verdeling lasten
We willen dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Daarom moet er een meer evenredige verdeling van de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden ten opzichte van die voor een meerpersoonshuishouden.

Schoon gedrag loont
We willen dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu.

Geen onnodige stijging OZB
We vinden dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen mag stijgen met een inflatiecorrectie, tenzij extra opbrengsten van een verhoging voor een verklaarbaar en specifiek doel worden gebruikt.

Toerist betaalt geen belasting
D66 wil geen toeristenbelasting. Toerisme is een verrijking voor de economie in de gemeente. Daarom willen we dat er geen belemmering is voor toeristen om naar onze gemeente te komen.

Startende ondernemers
Startende ondernemers zijn van harte welkom in Doetinchem. Zij zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging voor startende ondernemers.

Eerlijke gemeentelijke heffingen
We vinden dat gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) kostendekkend, maar zo laag mogelijk moeten zijn.

Circulair inkopen
De gemeente koopt 100% circulair in. Naast prijs is duurzaamheid een doorslaggevend criterium waarop besluiten genomen worden.

Grondexploitatie
We willen dat de gemeente alleen grond aankoopt die nodig is voor een bouwproject
dat zeker uitgevoerd zal worden. Gronden worden in de gemeentefinanciën gewaardeerd op de actuele marktwaarde.

Goede financiën
D66 kiest voor:

> betrokkenheid van bedrijven en inwoners bij de prioriteiten van de gemeente;
> een solide financieel beleid en kostendekkende tarieven;
> gemeentelijke heffingen die uitgaan van beloning van schoon gedrag;
> een terughoudend belastingbeleid;
> aantrekkelijke mogelijkheden voor startende ondernemers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018