Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen

Woningaanbod aanpassen aan doelgroep
Het huidige woningaanbod is in omvang voldoende, maar niet in dezelfde mate voor alle (leeftijds)groepen. Wel is renovatie of vervanging van woningen nodig. Voor D66 zijn levensloopbestendig en duurzaam bouwen de uitgangspunten. De starterslening en duurzaamheidslening maken dit mogelijk.

Grotere diversiteit aan koop- en huurwoningen
De Doetinchemse woningmarkt is weer volop in beweging. D66 wil fors inzetten op het bouwen van een grote diversiteit aan duurzame koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Door ruimte te maken voor vernieuwende woonvormen zorgen we dat er in onze gemeente voor iedereen een passende woning is.

Woningen voor jongeren en starters
Doetinchem is aantrekkelijk voor starters uit omliggende gemeenten. D66 wil een uitgebreid betaalbaar woningenaanbod voor jongeren en starters op de woningmarkt.

Levensloopbestendig
In Doetinchem vestigen zich relatief veel mensen van 55 jaar en ouder. Om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken wil D66 dat woningen levensloopbestendig zijn. Een blijverslening kan hierin ondersteunen.

Duurzame woningen
We willen een woningvoorraad die bijdraagt aan energieneutraliteit van de gemeente. Daarom wil D66 dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd.

Nieuwe woonvormen
We willen graag ruimte voor innovatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld wonen in leegstaand vastgoed. De focus ligt daarbij op eenvoudig, milieubewust en duurzaam wonen en leven. Initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals groepswoningen voor ouderen, zorgwoningen in de buurt van intramurale voorzieningen, of welstandsvrij bouwen verdienen erkenning en steun.

Afspraken over huurwoningen
We juichen de structurele samenwerking met Sité als grootste aanbieder van sociale huurwoningen toe. Afspraken met Sité moeten zich richten op verduurzaming van de sociale woningvoorraad, levensloopbestendig maken van woningen en ruimte voor initiatieven van bewoners zelf.

Sociale ruimte
We vinden dat er, in afstemming met bewoners in wijken, ruimte moet zijn voor mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, asielzoekers met verblijfsvergunning en andere specifieke groepen.

Openbaar groen
Groen moet in Doetinchem een prominente plaats krijgen. Juist nu er meer appartementen komen, willen we meer tuinen en openbaar groen. Inwoners kunnen desgewenst een rol hebben in het inrichten en onderhouden van volkstuinen of speelplaatsen. Kleinschalige stadslandbouw, zoals in de stadstuin (Amphionpark) juichen wij toe.

Wijkbudget
We willen graag dat inwoners meer te zeggen krijgen over besteding van het budget voor hun wijk. Het is een taak voor de gemeente om de wijkbewoners zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming te betrekken en te laten meedoen, en hen hierin te begeleiden.

Goed wonen
D66 kiest voor:

> goed wonen voor álle leeftijdsgroepen, dus ook voor starters;
> duurzaam bouwen, comfortabel en gezond;
> nieuwe woonvormen, ook om zelfstandig wonen te bevorderen;
> ruimte voor initiatieven in de wijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018