Steun ons en help Nederland vooruit

Goed werk

Ruimte voor de ondernemer
Wij zijn er voorstander van ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren door actieve acquisitie van bedrijven die zich in Doetinchem willen vestigen en door regeldruk te verminderen.

Stel openingstijden samen vast
We vinden dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om, in afstemming met elkaar en de omwonenden, zelf hun openingstijden te bepalen.

Aantrekkelijke winkelstraten
We zien functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Werken aan een aantrekkelijke binnenstad
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het aanvalsplan binnenstad. We zijn van mening dat deze werkwijze voortgezet moet worden, om te bevorderen dat de binnenstad een aantrekkelijk winkel- en uitgangsgebied blijft. Het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad biedt kansen.

Een compact winkelgebied
We willen zowel in Doetinchem als in Gaanderen en Wehl geen verruiming van het winkelgebied. Via onder meer uitruil van vestigingsplaatsen willen we zorgen voor een gezellig en compact winkelgebied.

Ruimte voor zelfstandigen
D66 wil, juist in een tijd van economische groei, in de gemeente ruimtes realiseren waarin zelfstandigen hun beroep kunnen uitoefenen en anderen ontmoeten.

Actieve bedrijven op mooie locaties
Over bedrijvenparken maken we regionaal afspraken. Gezamenlijk stellen we alles in het werk om leegstand van bedrijfspanden te voorkomen.

Nieuwe bedrijven naar de gemeente Doetinchem
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zich inspant om in gesprek te gaan met (middel)grote bedrijven om het voor hen aantrekkelijk te maken zich in Doetinchem te vestigen. Wanneer het nodig is om de grondprijs op een bedrijvenpark te verlagen, dan zijn wij daar voorstander van.

Bedrijven naar bedrijventerreinen
We vinden het belangrijk dat de gemeente actief in gesprek blijft met bedrijven die inmiddels in een woonomgeving liggen, om na te gaan of toekomstige verplaatsing naar een bedrijventerrein tot de mogelijkheden behoort.

Innovaties voor maatschappelijke vraagstukken
We willen dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.

Tegenprestatie bij uitkering en voorkomen van fraude
Van D66 mag de gemeente om een tegenprestatie vragen voor een uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit houdt mensen actief en biedt ze werkervaring. De gemeente moet zich daarbij wel aan strikte randvoorwaarden houden. De tegenprestatie mag niet als doel hebben om reguliere arbeidskrachten te vervangen door bijstandsgerechtigden. D66 wil een harde aanpak van fraude zodat sociale voorzieningen terecht komen bij de mensen die er recht op hebben en de voorzieningen betaalbaar blijven.

Anoniem solliciteren bij de gemeente
Kunnen werken is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en biedt bovendien zelfstandigheid. Discriminatie beperkt de kansen op de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen mensen. D66 is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en is daarom voorstander van experimenten van de gemeente met anoniem solliciteren.

Geen leeftijdsdiscriminatie
D66 wil dat mensen fijn werk hebben. We willen kansen voor iedereen, zonder arbitraire leeftijdsgrenzen. Mensen in elke leeftijdsgroep moeten naar hun geschiktheid beoordeeld worden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en niet aan leeftijdsdiscriminatie doen.

Duurzaam, gezond en diervriendelijk
D66 ziet toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren en vindt voor landbouw en veeteelt duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid belangrijk.

Nieuwe kansen voor agrariërs
D66 ziet kansen voor agrarische ondernemers voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. D66 wil hen daarvoor zoveel mogelijk ruimte geven.

Goed werk
D66 kiest voor:

> ruimte voor ondernemers;
> een vitale en aantrekkelijke binnenstad;
> een aantrekkelijk en compact winkelbestand, ook in Wehl en Gaanderen;
> innovaties voor de duurzame oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018