Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs

Integrale kindcentra
Wij zijn voorstander van integrale kindcentra (IKC’s), die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden.

Alle jongeren een diploma
We vinden het heel belangrijk dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Jongeren die niet in het schoolse systeem passen krijgen specifieke begeleiding.

Vrije schoolkeuze
D66 wil dat ouders zoveel mogelijk vrijheid hebben in het kiezen van de school voor hun kind.

Educatieve agenda
We willen dat de gemeente het overleg over een educatieve agenda stimuleert en ondersteunt, waarin de gezamenlijke ambities van het Doetinchemse onderwijs centraal staan. Bij succesvolle samenwerking moeten middelen ter stimulering beschikbaar komen.

Lezen en schrijven
Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven en moeite hebben met de computer, hebben minder kansen. Het aantal laaggeletterden willen we daarom terugbrengen.

Breng betrokkenen samen
We vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen van onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het beste onderwijs
D66 wil dat het onderwijs in Doetinchem van hoge kwaliteit is en passend voor de leerlingen. Daarom wil D66 dat de gemeente inspanningsafspraken maakt met scholen om uit te blinken op een voor de toekomst van de leerlingen relevant gebied.

De duurzame school
Alle scholen moeten gezond en duurzaam zijn. D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen en ruimte voor groene schoolpleinen of schooltuinen.

Op elke school een conciërge
D66 wil dat conciërges voor scholen behouden blijven. De conciërge voert essentiële werkzaamheden uit, draagt bij aan een veilige school en hoort bij de schoolgemeenschap.

Onderwijs op maat voor vluchtelingen
D66 wil specifieke aandacht voor vluchtelingen zonder status en statushouders en samen met de scholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep.

Kans op werk voor allochtone schoolverlaters
Allochtone schoolverlaters vinden na het behalen van hun diploma minder snel een baan dan autochtone afgestudeerden. D66 vindt het belangrijk dat iedereen een kans heeft op de arbeidsmarkt. Initiatieven die dat bewerkstelligen, ondersteunen wij.

Een leven lang leren
Wij willen werk maken van een leven lang leren, door iedereen te stimuleren zich te blijven scholen. Een leven lang leren zorgt er voor dat het aantal 50-plussers zonder werk afneemt.

Stage lopen en afstuderen in Doetinchem
D66 wil meer hoger opgeleiden in de regio houden en naar de regio trekken. De gemeente speelt daarom een actieve rol in het beschikbaar stellen van stageplaatsen en woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt.

Goed onderwijs
D66 kiest voor:

> goed onderwijs voor iedereen;
> gezonde en duurzame scholen;
> levenslang leren, zodat mensen hun leven zélf richting kunnen geven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018