Steun ons en help Nederland vooruit

Goed klimaat

Wijkgerichte aanpak
We zouden graag zien dat het energieloket verduurSaam wijkgerichte ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid bevordert. Het loket realiseert samenwerking tussen buurtorganisaties, energiecoöperaties, het bedrijfsleven en de gemeente.

Samen werken aan duurzaamheid
We willen het gebruik van aardgas in woningen verminderen door per woonwijk samen met buurtorganisaties, woningcorporaties en netbeheerders een plan op te stellen voor het energie-neutraal maken van de wijk.

Onze eigen groene energie
We bieden inwoners, organisaties (zoals sportclubs) en bedrijven de mogelijkheid via een duurzaamheidslening duurzame energie op te wekken.

Zon en wind
We bieden inwoners de mogelijkheid om op een andere plaats dan waar ze wonen in Doetinchem zonne-energie of windenergie op te wekken. Iedere inwoner die zonnepanelen plaatst, krijgt ter stimulering het eerste paneel vergoed.

Duurzaam ondernemen
Wij gaan ondernemers informeren en ondersteunen bij afvalpreventie, energiebesparing en vervoermanagement, zodat meer bedrijven duurzaam ondernemen.

Bevorder elektrisch rijden
De gemeente moet het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door het beschikbaar stellen van voldoende goede parkeerplaatsen voor auto’s die opgeladen worden.

Van gas los
Energieneutraal is de ambitie van de gemeente Doetinchem. Het gebruik van aardgas zal daarom moeten worden teruggebracht. Voor een gasaansluiting worden jaarlijks kosten voor levering gerekend. Wij vinden dat een inwoner die geen gas gebruikt, deze kosten niet hoeft te betalen. Het afsluiten van de gasaansluiting kost echter geld. Wanneer een woningeigenaar geen gas meer wil gebruiken, dan willen wij dat belonen door een compensatie voor de kosten van het afsluiten van gas.

Duurzaamheid als leidend principe
D66 wil dat de gemeente duurzaamheid als leidraad neemt bij inkoop en dat de gemeente handelt conform de uitgangspunten van Fairtrade.

Minder restafval
Er moet zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnen. Om dat te bereiken moet de hoeveelheid restafval per inwoner teruggebracht worden naar maximaal 100 kg. per inwoner per jaar en naar een scheidingspercentage van 80%.

Groene tuinen
Door klimaatverandering neemt de neerslag toe. D66 wil vergroening van tuinen bevorderen. Afkoppeling van hemelwaterafvoer van het riool moet worden doorgevoerd.

Goed klimaat
D66 kiest voor:

> een energieneutrale gemeente;
> samenwerking overheid, bedrijven en inwoners aan de energietransitie;
> terugdringing van afvalstromen en hergebruik van afval als grondstof.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018