Steun ons en help Nederland vooruit

Goed bestuur

Vroeg betrokken bij besluitvorming
We vinden dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken moeten worden bij besluitvorming, dan is er meer ruimte om rekening te houden met hun wensen.

Dien een raadsvoorstel in
Inwoners moeten zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te nemen.

Politiek en jeugd
De gemeenteraad laat zich ten minste twee maal per jaar adviseren door een jongerenparlement. Dat parlement bestaat uit leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs.

In wijk en buurt
We willen het besturen en beheren van een wijk meer een verantwoordelijkheid van de inwoners in de wijk maken, door ruimte en randvoorwaarden te scheppen. D66 ziet de dorpsraden in Gaanderen en Wehl als belangrijke partners.

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen
We vinden het belangrijk dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en kan ervoor zorgen dat aan wensen van inwoners beter gevolg kan worden gegeven.

Sterke lokale journalistiek
Journalisten brengen de lokale politiek naar onze inwoners. Ze maken daarmee onze democratie krachtig. D66 wil laten onderzoeken hoe de gemeente de lokale media kan versterken, zonder dat de onafhankelijke positie van journalisten wordt aangetast.

Laagdrempelig contact
D66 wil dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente. De middelen daarvoor moeten bij hun mogelijkheden passen. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente Doetinchem de mogelijkheden voor dienstverlening en informatie via internet zo goed mogelijk benut.

Geen juridische procedures
D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen.

Smart Industry
We willen ontwikkelingen rond ‘Smart Industry’ gebruiken om de Achterhoekse economie fundamenteel te versterken. Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en op maat te produceren en te werken.

Spreiding van voorzieningen
In kernen moeten voorzieningen blijven, om de leefbaarheid te vergroten. Wij zijn voorstander van spreiding van voorzieningen. Maar niet overal hoeft alles. Een combinatie van instellingen, scholen, winkels of andere bedrijven biedt mogelijkheden.

Gemeenten in de Achterhoek
Wij zijn voorstander van verdergaande samenwerking met andere gemeenten, mits afspraken democratisch gelegitimeerd en door de gekozen vertegenwoordigers controleerbaar zijn. We vinden de initiatieven van de burgemeester over de samenwerking veelbelovend. Omdat er veel vraagstukken op regionaal niveau spelen, wil D66 dat de gekozen volksvertegenwoordiging in staat is het bestuur op dit niveau te controleren.

Intensivering samenwerking
Om de regio Achterhoek te versterken, zullen de gemeenten in de Achterhoek intensiever moeten gaan samenwerken. D66 streeft naar één gemeentelijke organisatie in de regio Achterhoek. Dat is belangrijk voor de bestuurskracht, democratische kracht én financiële kracht.

Werken in Duitsland
We vinden dat inwoners die in Duitsland (willen gaan) werken hun pensioen- en AOW-opbouw en toeslagen moeten kunnen behouden.

Goed bestuur
D66 kiest voor:

> een bondig coalitieakkoord op hoofdlijnen;
> een toegankelijke, laagdrempelige overheid;
> betrokkenheid van álle inwoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018