Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 juni 2021

Tankstation Oostelijke Randweg

Maart 2020 stemde de gemeenteraad van Doetinchem tegen de verhuizing van het tankstation aan de Wijnbergseweg naar de Oostelijke Randweg. De fractie van D66 was een van de tegenstemmers, met een meerderheid van 16 tegen 15. De Raad van State heeft dat raadsbesluit vernietigd en uitgesproken dat er een nieuw besluit moet komen dat beter is gemotiveerd. Die motivering moet dan zowel gestoeld zijn op ruimtelijke argumenten die een wettelijke toets kunnen doorstaan, als ook rekening te houden met de belangen van de exploitant van het tankstation.

Een werkgroep van de raad die belast was met de voorbereiding van een nieuw raadsbesluit is er niet uitgekomen. De oorzaak is de verandering van standpunt van de fractie Hubers, waardoor er geen raadsmeerderheid was voor het oorspronkelijke besluit. De fracties van PvdA, SP, GL, Lokaal Belang Doetinchem en D66 konden niet anders doen dan de opdracht terug te geven. Maar wel zijn zij van mening dat één van de voorgenomen acties, namelijk het college verzoeken alsnog een zoektocht in Doetinchem naar geschikte en kansrijke alternatieve locaties uit te voeren, niet achterwege kan blijven. Daarom brengt D66 mede namens hen in de raadsvergadering van 24 juni 2021 een motie in waarin het verzoek staat om die zoektocht, een zogenaamde ‘dynamische scan’, uit te voeren en daarover  begin september te rapporteren. Deze termijn is goed uitvoerbaar en is niet strijdig met het vonnis van de Raad van State.

D66 vindt het heel belangrijk dat de scan wordt uitgevoerd. Het past in een goede gewoonte om besluiten zorgvuldig en grondig voor te bereiden. Zeker bij een onderwerp dat zo controversieel is als het tankstation aan de Oostelijke Randweg. Het gaat hierbij om de nabijheid van De Zumpe, een kwetsbaar natuurgebied. Aan de ontwikkeling hiervan draagt de gemeente Doetinchem bij, uit de overtuiging dat herstel en behoud van natuurwaarden essentieel zijn voor een goed en gezond woon- en leefklimaat. Het tankstation zou weliswaar niet rechtstreeks in De Zumpe komen te staan, maar tast wel het groene gebied aan tussen de Randweg en De Zumpe, dat fungeert als bufferzone. Wat D66 betreft ligt er bij de Randweg een ‘rode lijn’ in planologisch opzicht, ook al ligt er een principebesluit bij het bestemmingsplan Oostelijke Randweg waarin een tankstation was voorzien. De bedoeling daarvan was om uitvoering te geven aan een veel eerder vastgesteld beleid van de gemeente om tankstations , en met name die met LPG, uit bewoonde gebieden te halen.

Tussen dat besluit destijds [2012] en de situatie van nu is dat er veel is veranderd. Mobiliteit op basis van fossiele brandstoffen zal minder worden ten gunste van duurzame alternatieven. Er zullen steeds minder tankstations nodig zijn, terwijl aan de zones eromheen minder eisen zullen kleven. Maar het belangrijkste vindt D66 de veranderende overwegingen met betrekking tot de waarde van landschap, natuur en milieu. De Zumpe is kwetsbaar, de groene zone tussen weg en natuurgebied vormt een prachtige buffer. Was de Oostelijke Randweg een noodzakelijke ingreep voor de rust en veiligheid van woongebieden in Doetinchem daarvoor, dan moet nu de overweging gelden dat er geen nieuwe planologische ingrepen naast zouden moeten komen die een aantasting van het gebied betekenen