Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Woordvoering kadernota 2021

Tijdens de behandeling van de kadernota 2021 heeft Pieter Herngreen namens de fractie de volgende woordvoering ingebracht:

Voorzitter,

Vorig rond deze tijd stond ik hier met de nodige zorgen over de toekomst van de financiële positie van onze gemeente. Doetinchem staat bekend om zijn behoedzame financiële beheer, en nu een jaar later hebben we een begroting waarin bezuinigingen zijn doorgevoerd en worstelen we met een pandemie waarvan we de gevolgen voor onze economie en financiën niet kunnen overzien. In onze vooruitblik naar de begroting 2021 wil ik ingaan op de financiële positie, de economische toekomst, het sociaal domein en de toekomst van de duurzaamheid.

Financiële positie en vooruitzicht

We hebben vorig jaar ombuigingen in de begroting doorgevoerd om de financiële toekomst van onze gemeente te borgen. Dat was pijnlijk maar noodzakelijk. Zoiets gebeurt ook met het risico dat het voorzieningenniveau en wat wij het verdienvermogen van Doetinchem noemen worden aangetast. Maar een goed weerstandsvermogen is nodig om toekomstige nadelen te kunnen opvangen. We zijn nu een half begrotingsjaar verder, maar merken vooral de verstorende effecten van de coronacrisis. De maanden die nodig waren om de maatregelen door te voeren en de effecten te monitoren, zijn overschaduwd door de gevolgen van corona. En ook al is 2019 financieel gunstig afgesloten, de risico’s waarvan we de omvang, ernst en gevolgen nauwelijks kunnen overzien maken dat we niet zo maar de begroting weer kunnen bijstellen. Gemeenten waar de inkomsten ook afhankelijk zijn van toerisme, hebben de meeste last. Een ruwe schatting die juist vanmorgen door Binnenlands Bestuur werd genoemd laat zien dat de kosten voor alle gemeenten 1,5 tot 3 miljard belopen, dat is ruwweg €90 á 180 per inwoner, voor Doetinchem ruim m€5.  We zijn het eens om €1,5 als buffer voor de kosten van corona in de begroting op te nemen, waarbij we hopen op een ruime compensatie van de rijksoverheid voor de rest.

Doetinchem centraal

Het is vaker gezegd maar blijft essentieel: een vitale binnenstad en evenzo vitale kernen zijn voorwaarde voor Doetinchem als aantrekkelijke woongemeente. Het bepaalt mede het vestigingsklimaat, waarbij niet alleen het goed functioneren van de gemeentelijke diensten belangrijk is, maar ook een woningmarkt die maakt dat woningzoekenden aan hun trekken kunnen komen. In onze gemeente zijn nog veel plekken beschikbaar voor woningbouw met wat ons betreft een toekomstbestendig en duurzaam karakter. Ook experimentele woonvormen moeten ruim baan krijgen.

Doetinchem moet er alles aan doen om het ondernemingen makkelijk te maken goed gekwalificeerd personeel te werven waartoe een goede woon- en werkomgeving doorslaggevend zijn. De plannen om Doetinchem te laten uitgroeien tot ‘Toplocatie Oost’ steunen we dan ook van harte. Uitmuntend onderwijs is daarbij onmisbaar.

Maar het gaat om meer dan alleen het bedrijfsleven; ook op cultuur, beleving en andere vrije tijdsfuncties moeten we inzetten. Doetinchem moet ook een toeristische hub worden naar de gehele Achterhoek, als verblijfplaats en als oriëntatiepunt voor de bezoeker van elders.

Doetinchem nog steeds sociaal

Ondanks dat we met de keuzerichtingen de begroting hebben aangepast, bevinden onze voorzieningen in het sociaal domein zich op een aanvaardbaar niveau. De Taskforce heeft bereikt dat Doetinchem grip krijgt op de uitgaven, waardoor onze wens om de inwoners hulp en steun te kunnen blijven geven wordt gehonoreerd. Maar er blijven risico’s in de uitgaven door onzekerheid over de BUIG uitkering en de mogelijke kosten als gevolg van ondersteuning aan onze inwoners.

We zouden graag zien dat het sportbedrijf binnen afzienbare tijd uit de steigers komt. Het gaat hier om samenwerking tussen voorzieningen die we belangrijk vinden voor preventie, gezondheid en welzijn, waar ook het onderwijs een rol speelt.

Diversiteitsbeleid staat niet altijd in het middelpunt van de belangstelling, maar voor D66 blijft een inclusieve samenleving een speerpunt. Inwoners moeten zichzelf kunnen zijn ongeacht geloof, nationaliteit of seksuele geaardheid.

Duurzaamheid moeten we bevechten

Het thema duurzaamheid omvat met name de energietransitie en de fysieke bereikbaarheid. De ontwikkeling van de regionale energie strategie is een eind op streek. Het is een proces dat we kritisch zullen volgen wat betreft de haalbaarheid en een realistische verdeling van de doelen over de gemeenten en regio’s. In de ruimtelijke inrichting van onze gemeenten moeten we terdege rekening houden met de toepassing van alternatieve energiebronnen in die zin dat we onze landschappelijke kwaliteiten in stand houden. De RES en de Omgevingswet hangen zo op een complexe manier samen. We zullen de plannen daarop beoordelen.

We vinden uiteraard dat de projecten die de verkeersdoorstroming bevorderen gewoon doorgang moeten vinden. Maar nog belangrijker is het om de voorgestelde doorfietsroute Wehl-De Huet snel doorgang vinden, en dat dit een begin is van meer soortgelijke projecten. Tegelijkertijd steunen wij initiatieven die fietsveiligheid bevorderen, zoals aanpassing van kruisingen en verbreding van fietspaden.

Tenslotte

Voorzitter,

Wij hebben, ondanks alle risico’s die in de realisatie van de begroting aan de orde zijn, er vertrouwen in dat met de beleidsvoornemens in de kadernota een degelijke, sluitende begroting voor 2021 tot stand komt. We stemmen daarom in met het voorstel de kadernota vast te stellen en de opdracht aan het college voor het opstellen van de begroting 2021 met de genoemde randvoorwaarden.

Tenslotte, voorzitter, ter afsluiting wil ik nog het volgende zeggen. We komen uit een lastig eerste halfjaar met vergaderen via het beeldscherm en ander ongemak. Ik wil de griffie complimenteren en danken voor de fantastische steun die we kregen om ons werk mogelijk te maken.