Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 mei 2019

Woordvoering financiële stukken VNOG

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 29-05-2019 heeft Pieter Herngreen namens de fractie de volgende woordvoering ingebracht:

Voorzitter,

De financiën van de Veiligheidsregio, en dan met namen die van de brandweer, vormen al enige tijd een hoofdpijndossier. Onze regio is daarin niet uniek, want er zijn meerdere regio’s waar de vorming van de organisatie door samenvoeging, schaalvergroting en herschikkingen in problemen is gekomen. De samenwerking door vele gemeenten heeft de bestuurlijke regie onder zware druk gezet, want we weten: zo veel hoofden, zo veel zinnen. Wat we zien is een organisatie die niet in control is gekomen, waarvan de leiding het bestuur niet voldoende inzicht in het functioneren heeft gegeven, en door dit alles in bestuurlijk opzicht een verweesde indruk maakt. Het meest in het oog springend daarbij is de te grote afstand tussen de strategische kern en de operationele uitvoering – geografisch, fysiek en mentaal. Het gezond maken van de financiën kan niet zonder reparatie van gebreken in de structuur als geheel en de aansturing daarvan. We moeten daarbij niet vergeten dat de brandweer afhankelijk is van de inzet en passie van vrijwilligers. Hun intrinsieke motivatie moeten we koesteren, zonder de eisen uit het oog te verliezen die we aan de organisatie qua inzet, doelmatigheid en kosten stellen.

We hebben onlangs kennis gemaakt met de nieuwe directeur, wiens presentatie vertrouwen wekt. Het is aan de operationele leiding van de organisatie om concreet maatregelen door te voeren en het bestuur daarin goed te informeren en te steunen. We vertrouwen er tegelijkertijd op dat ook de bestuurlijke regie en ondersteuning van het management de nodige duidelijkheid schept. Onze burgers moeten kunnen rekenen op veiligheid, medewerkers en vrijwilligers op focus en heldere aansturing.

Voorzitter, we stemmen in met het voorstel om ten aanzien van de begrotingswijziging 2019 bezuinigingen te verlangen. En ook zijn we het eens met de zienswijze ten aanzien van het terugdringen van het financieel tekort in de programmabegroting 2020-2023.

Tenslotte, voorzitter, we zien allemaal uw worsteling met dit dossier als pfh. brandweer in de V-regio. Uw inzet waarderen we zeer en we wensen u dan ook veel succes toe.