Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 april 2019

Weekbericht wethouder – week 14

In de afgelopen maanden heb ik veel Achterhoekse bedrijven bezocht en in gesprek met elke werkgever werd steeds opnieuw duidelijk dat de grootste opgave is geschikt personeel te vinden. Het aantal vacatures in de Achterhoek is ongekend groot. Zo groot, dat een aantal werkgevers zich momenteel afvraagt of een toekomst in de Achterhoek wel zeker is. Bij de meeste vacatures gaat het om technische beroepen of beroepen in transport/logistiek en zorg/welzijn. Ook is er in onze regio een toenemend aantal vacatures in bedrijfseconomische & administratieve beroepen.

De Achterhoek werkt het fijnst

In onze regio is het fijn werken. Maar om dat zo te houden, zijn we met elkaar flink aan de slag. Aan de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt hebben we afspraken gemaakt over de optimalisering van onze inclusieve arbeidsmarkt en het ontwikkelen van ons ‘Human Capital’. Juist nu de arbeidsmarkt kansen biedt, benutten we die om nieuwe banen mogelijk te maken.

Perspectief op Werk

Landelijk hebben werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO Raad, OCW en SZW in februari met de intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ een oproep gedaan aan arbeidsmarktregio’s. Zo ook aan de acht gemeenten van de arbeidsmarktregio Achterhoek. De oproep is een doe-agenda op te stellen met nieuwe activiteiten, maar ook om bestaande initiatieven te verbinden en te versterken. De essentie is de publiek-private samenwerking te benutten, om mensen die niet vanzelf aan het werk komen kansen te bieden. Er is direct een start gemaakt om de doe-agenda op te stellen. De concept agenda wordt binnenkort voorgelegd aan de thematafel.

Wethoudersbijeenkomst

Afgelopen woensdag waren de 35 wethouders van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s uitgenodigd door de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de bestuurders van de ketenpartners in de Programmaraad Arbeidsmarkt (VNG, Divosa, Cedris, UWV). Tijdens die bijeenkomst memoreerden we eerder gemaakte afspraken en hebben we elkaar geïnspireerd met regionale voorbeelden. Het was een energieke bijeenkomst. Voor mij heeft het concreet opgeleverd dat we in onze arbeidsmarktregio goede dingen doen die we nog meer kunnen delen, maar ik zal ook een aantal voorstellen doen om zaken beter te doen. Deze werk ik hieronder uit.

Voorstellen

Bestuurlijke afstemming op sectorniveau geven we een impuls. In de Achterhoek kennen werkgevers elkaar en er is volop samenwerking in VNO-NCW en ook in kringen per sector. Om de verbinding met deze kringen te versterken, is het zaak dat bestuurders van UWV en gemeenten daarbij aansluiten. In het wethoudersoverleg Werk & Inkomen zal ik daarom voorstellen de sectoren bestuurlijk te verdelen en daar actief verbinding mee te zoeken en erover te rapporteren aan de thematafel.
We gaan matchen op werk, niet op een vacature. Standaard zijn we in onze arbeidsmarkt gericht op vacatures of baanopeningen. Dit schrijven begon ik daar zelf al mee. Maar als we het verschil willen maken, dan zullen we uit moeten gaan van (maat)werk. Met werkgevers die inclusief willen ondernemen (en die zijn er voldoende), willen we in gesprek over werk: welke mogelijkheden zien zij voor hun bedrijf en voor mensen? Het Werkgeversservicepunt Achterhoek kan dan mensen voordragen. Of (misschien nog beter) we werken met matchtafels, banenmarkten en speeddates. Een vacaturetekst of CV is dan niet langer aan de orde.
Duale trajecten: werk en leren combineren. Als statushouder tegelijkertijd bezig zijn met het leren van de taal en het doen van betaald werk, dat wordt de nieuwe inburgeringspraktijk. Ook voor andere inwoners geldt wat mij betreft dat mensen naast hun opleiding betaald werk doen. Deze zogenaamde duale trajecten vragen om optimale organisatorische en inhoudelijke afstemming, maar bieden direct perspectief voor werkgever en werknemer. Wanneer financiering een probleem is, dan is het mogelijk een fonds aan te spreken om de opleiding te doen.
Kleine matches als voorbeeld voor groot succes. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Achterhoekse economie. We hebben volop ondernemers die in staat zijn nieuwe werkplekken te creëren. Vaak zijn er ideeën over (externe) jobcoaching. Wanneer we in staat zijn op kleine schaal matches te maken tussen mensen en dat nieuwe werk, dan benutten we kansen. Het zijn de voorbeelden die anderen (werkgevers en werknemers) inspireren om iets soortgelijks te doen. Daarom zal ik voorstellen die concrete matches actief zichtbaar te blijven maken, bijvoorbeeld met Unieke Achterhoekers.
Detachering structureel een plek geven en er werk van maken. We werken in onze arbeidsmarktregio toe naar een uniform instrumentarium om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Detachering is één van die instrumenten. Het instrument sluit aan bij de behoefte van werkgevers en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Plaatsingen realiseren we zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers, inzet van detachering is echter een belangrijke opstap naar werk op basis van dienstverband bij zo’n werkgever. Ik heb voorgesteld de afspraken hierover voor onze arbeidsmarktregio vast te leggen, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.
We kennen alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds, maar op dit moment meer dan ooit, wordt er flink aan gewerkt om alle mensen bij de gemeenten en UWV te kennen. Dat ‘kennen’ gaat niet over het in een systeem verwerken van hun persoons- en talentgegevens. Het gaat over het samen met deze mensen bepalen van hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een heel aantal mensen is op termijn werkfit, een aantal ook niet. Wanneer we werken met kansrijke uitstroomprofielen, dan wordt het werk van het Werkgeversservicepunt betekenisvoller. Als in de komende maanden blijkt dat het de publieke organisaties onvoldoende lukt, dan zal ik voorstellen private intermediairs in te zetten om bovenstaand doel te bereiken.

Doe-agenda

Voor Perspectief op Werk worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de regionale arbeidsmarkt. Deze middelen zullen via de centrumgemeente beschikbaar komen. Het doel is dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor de concrete, kwantitatief meetbare uitvoering conform de intentieverklaring. Samen met Wilma Elbertsen van VNO-NCW zal ik het voortouw nemen om de Achterhoekse doe-agenda voor te leggen en straks met betrokken partners te realiseren. Ik ben verheugd over het feit dat we naast de gemeenten en VNO-NCW al op de inbreng en actieve deelname van in elk geval de volgende partners hebben kunnen rekenen: werkgeverskringen, UWV, Graafschap College, Achterhoek VO, FNV, CNV, Laborijn, SDOA en RMC Achterhoek.