Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

Algemene beschouwing 2018

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 heeft Pieter Herngreen namens de D66 Doetinchem fractie de volgende algemene beschouwing ingebracht: 

(Ook terug te kijken via deze link)

Voorzitter,

D66 is de verkiezingen voor deze raadsperiode ingegaan onder het motto ‘goed werk, goed wonen, goed onderwijs’. De resultaten van de verkiezingen kennen we. En we zijn tevreden met het coalitieakkoord waar we deel van uitmaken. Met de eerste begroting van deze coalitie maken we een goede start. De ambities zijn realistisch. Vooral nadat de raad begin juni in de werksessie accenten kon aanbrengen.

De thema’s van de coalitie zoals die in de begroting worden uitgewerkt, vormen een grote uitdaging. En hebben we de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid om de verwachtingen waar te maken. In mijn beschouwing volg ik de drie thema’s.

We beheren Doetinchem als centrumstad – Maar Doetinchem is meer dan de stad alleen: het is een gemeente met vitale kernen in stad en dorp, en een prachtige buitengebied. Om de centrumfunctie van onze gemeente te ontwikkelen is een goede match tussen werk en onderwijs nodig, waarbij de gemeente faciliteert. Dat kan onder meer door HBO-leergangen binnen te halen in samenspraak tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat legt de basis onder succesvolle smart industry en innovatie. En maakt het voor jongeren aantrekkelijk hier te blijven.

Doetinchem is voortrekker in de regionale samenwerking. We verwachten veel van de regio Achterhoek, vooral omdat de regio alleen betekenis kan hebben als de gemeenten elkaar opzoeken, samen met alle andere partners. Die gemeentelijke samenwerking mag wat ons betreft verder gaan dan nu het geval is.

De versterking van de binnenstad begint succesvol te worden. Dank zij het aanvalsplan dat tamelijk uniek is, hebben we een kader dat het denken verder brengt. Zoals de renovatie van de Veentjes waar heldere keuzes mogelijk werden.

Voor de ontwikkeling van stad en gemeente is ongetwijfeld meer nodig. We wijzen op de noodzaak van goede bereikbaarheid. Het verleggen van keuzes naar duurzame vormen van mobiliteit moeten daar deel van uitmaken: verbeterde fietsinfrastructuur, snel openbaar vervoer, efficiënte geleiding van het autoverkeer.

We werken aan een sterke samenleving – Een sterke samenleving betekent voor ons kansen benutten, regie op het eigen bestaan als uitgangspunt voor het beleid nemen én steun bieden aan eenieder die dat daarbij nodig heeft. We willen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Maar dat komt alleen tot zijn recht in wederkerigheid: we moeten inwoners blijven betrekken bij het besturen, vormgeven en beheren van hun wijk, buurt of dorpskern. Omarm het initiatief van onderop en stuur bij en steun waar nodig.

Als gemeente hebben we een plicht om de uitstroom uit de bijstand zo groot mogelijk te maken. We zien verbetering in de processen en organisatie bij Laborijn, en blijven graag op de hoogte van de voortgang daar.

Zoals bij de behandeling van de bestuurlijke monitor al aan de orde is geweest, zijn de financiële risico’s voor het sociaal domein aanzienlijk. En dat wordt niet minder, want er blijven behoeften en noden waar de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Het is goed dat er sturing komt op de bestedingen als gevolg van toegenomen zorgvraag en –consumptie. We complimenteren het college voor de heldere verantwoording in de begroting daarvoor. We zien uit naar de resultaten van de taskforce beheersing sociaal domein.

Om te beginnen is het goed dat men kijkt naar de efficiëntie van de processen. Maar daarnaast denken wij dat versterking van voorzieningen in het voorliggende veld belangrijk is. Waarbij we ervoor willen waken in te rigide kaders te vervallen. De sturing moet gericht zijn op bieden wat nodig is, bij voorkeur via optimale inzet van voorliggende voorzieningen. In de jeugdzorg, waar de tekorten echt problematisch zijn, zien we het initiatief om in de 1e lijns praktijkondersteuners jeugd een centrale rol te laten spelen. En over de jeugdzorg: het goede nieuws is dat het kabinet nu onderzoek doet naar de oorzaak van de tekorten. Maar het magere nieuws is dat het maar de vraag is of het kabinet gaat bijpassen. We vrezen dat wachtlijsten voorlopig nog onderdeel blijven van de knelpunten die we al kenden toen de jeugdzorg nog provinciale verantwoordelijkheid was. De bestaande budgetten blijken toenemend te kort te schieten; de vraag is misschien niet of, maar wanneer Doetinchem zich genoodzaakt ziet tot maatregelen aan de inkomstenkant.

We ondersteunen dan ook de visie van het college om in te zetten op preventie. En wij vinden dat zoiets geldt voor de volle breedte. Het gaat om gezondheidspreventie, maar ook om onderwijs en integratie van statushouders, mensen zonder betaald werk en armoedebestrijding. Het perspectief daarbij is een vitale en inclusieve samenleving.

We bewegen ons in een veranderende leefomgeving – Met de uitspraak dat Doetinchem haar ecologische voetafdruk wil verkleinen, kiezen we voor duurzaamheid als leidraad voor alle beleid. We omarmen het streven naar klimaatneutraliteit, biodiversiteit en het verminderen van afvalstromen. Wij vinden dat onze gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft.

Bij dit thema is ook de woonomgeving in kwantitatief en kwalitatief opzicht belangrijk. We steunen het streven naar verbetering van de woningvoorraad. Daarbij vragen wij toch, mogelijk niet voor het eerst, vooral te letten op de positie van starters op de woningmarkt. Nieuwe woonvormen kunnen een bijdrage leveren. Juist vanmorgen lazen we in de krant het onderzoek van de wooncorporaties: in buurten met veel goedkope sociale huurwoningen dreigt stapeling van achterstand, overlast en ongezondheid. Doetinchem is nog in de positie om dit te voorkomen door samenwerking met de verhuurders in het bereiken van een goede mix tussen woonobjecten in de sociale en vrije sector.

Voorzitter, tenslotte.

De komende jaren komt de invoering van de Omgevingswet nadrukkelijk aan de orde. We zien hierbij tal van kansen om Doetinchem als leef-, woon- en werkomgeving te maken tot de gemeente waar we ons allemaal thuis voelen. We verbinden daarin hopelijk onze ambities op het gebied van duurzaamheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid. We wensen het college en ons als raad daarbij succes toe. Dank u.