Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 november 2016

Algemene beschouwingen bij de begroting voor 2017: ‘Werk in uitvoering’

Een goede titel voor de begroting was geweest: ‘Werk in uitvoering’.  Na de transitie wordt nu de transformatie voortvarend uitgevoerd. Dit is een grote en belangrijke opgave. Gezien een onduidelijk en niet altijd consistent rijksbeleid, vindt D66 het een compliment richting college waard dat de aan de raad een sluitende begroting wordt voorgelegd.

Op een aantal van de genoemde ambities willen wij nader ingaan.

Toerisme

Al jaren pleiten wij, in kader van bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Doetinchem, voor uitbreiding van de Europaweg. Met genoegen constateren wij dat deze wens van D66 wordt gerealiseerd. Afsluiting van de Gaswal en daarmee het mogelijk maken van een boulevard is voor ons een logisch vervolg hiervan. Het maakt immers de stad door de koppeling met de Oude IJssel veel interessanter en daarmee voor toerisme aantrekkelijk. Al jaren pleiten wij voor het benoemen van toerisme als economische waarde, door de boulevard, als we daar bijvoorbeeld ruimte bieden aan een kampeerplaats voor campers, een streekproductenhal en aanlegplaatsen voor jachten slaan we toeristisch echt een slag.

Cultuur

Om zich in Doetinchem te vestigen en daarmee de strijd met de krimp aan te gaan is voor jongeren een goed uitgaan en cultuurklimaat essentieel. Samenwerking tussen of een fusie van Gruitpoort, Amphion en muziekschool kan een belangrijke factor zijn om het cultuurklimaat in Doetinchem op peil te houden en waar mogelijk te verhogen.

Onderwijs

Grote waardering hebben wij voor de wijze waarop de wethouder de jeugdagenda op de rails heeft gezet. Immers bij aanvang waren de aantallen en de budgetten zelfs niet bekend en probeer dan maar eens een consistent beleid te voeren. Het is gelukt. Bij onderwijs geldt voor D66: ‘de jeugd heeft de toekomst’. In  Doetinchem gaan dagelijks meer dan 20.000 leerlingen en studenten naar onderwijsinstellingen . Kwalitatief hoogstaand onderwijs werkt preventief voor mogelijke latere problemen. Helaas gaat het niet altijd goed daarom is het voor ons van groot belang als de gemeente onderwijs als kerntaak ziet. Wat D66 betreft gaan we niet alleen over wettelijke taken als onderwijshuisvesting, leerplicht, onderwijsachterstandenbestrijding, enzovoort. Wij zijn verheugd over de inhoud van de Preventie-agenda Jeugd & WMO als onderdeel van de DDK. Wij zouden onderwijs graag als een meer integraal thema beschouwd willen zien. Dit kan door een structurele dialoog tussen partners in het onderwijs te faciliteren. Een dialoog die zou moeten leiden tot een onderwijsagenda met doelen voor een optimale, integrale, doorgaande lijn voor alle kinderen en jongeren. Een toezegging hierover van college zien wij graag tegemoet.

Duurzaam

Op tal van beleidsterreinen hebben wij duurzaamheid tot speerpunt gemaakt . Langzaam beginnen de resultaten zichtbaar te worden in de beleidsvoorstellen. Op verschillende plaatsen in de begroting verbindt college duurzaamheid expliciet met voorgestelde keuzes en maatregelen, toch denken wij dat het helderder, duidelijker kan. Duurzaamheid vraagt om facetbeleid, verbinden van beleidsvelden met het oog op een duurzame inzet  van middelen en mensen. D66 wil de ontwikkelingen en resultaten beter in het oog kunnen houden. In verband daarmee valt ons het geringe aantal indicatoren op, dat momenteel beschikbaar is. Om te beoordelen of de koers juist is, moeten we meer gegevens hebben over voortgang en resultaten. Dus niet alleen de hoeveelheid huishoudelijk afval of het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar ook bijvoorbeeld concrete inzet vanuit stimuleringsfondsen voor particulieren, bedrijven, enzovoort.

Geboorte- en nabestaandenbos

Doetinchem kende een geboortebos waar veel belangstelling voor was. Volgens onze informatie is die belangstelling er nog steeds. Niet alleen voor een geboorte- maar bv ook voor een nabestaandenbos. Wij vragen college de toezegging in 2017 met voorstellen hiervoor naar de raad te komen. Ook vragen wij college zich bij de rijksoverheid te melden voor beschikbare budget voor aanleg bossen rond steden. Met deze initiatieven kunnen wij de grond die door de krimp niet meer bebouwd gaat worden een goede nieuwe bestemming geven.

De Doetinchemse Keuze

Het college heeft grote stappen gezet in het sociaal domein en verdient daarvoor complimenten. Op terreinen als wmo, huishoudelijke hulp en jeugdzorg zijn grote stappen gezet waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Door zorgplein, buurtplein en Laborijn integraal en daardoor beter te laten samenwerken kunnen zij elkaar versterken.

Grote zorgen hebben wij over de sterk stijgende kosten bijzondere bijstand. Met name waar het gaat om bewindvoering (58.8000 euro) denken wij dat door verlaging van de instroom veel valt te winnen. Wij vragen het college stappen te zetten om niet alleen de instroom te beperken maar ook de mogelijkheid te onderzoeken invloed te hebben op de uitstroom en de raad hierover te informeren. Praktijk is nu dat de slager het eigen vlees keurt en andere minder ingrijpende maar ook veel goedkopere instrumenten nu wellicht te weinig worden benut.